0
کتاب سفر زندگی؛ از خودآگاهی تا بالندگی به بازار آمد

کتاب سفر زندگی؛ از خودآگاهی تا بالندگی به بازار آمد

کتاب «سفر زندگی» که عنوان فرعی آن «از خودآگاهی تا بالندگی» است، در حوزۀ روان شناسی مثبت‌گرا و از معدود آثاری است که توسط یک متخصص ایرانی تألیف شده است. این کتاب 7 بخش و 24 فصل دارد و به جز بخش نخست که به معرفی روان‌شناسی مثبت‌گرا می‌پردازد، هر یک از شش بخش بعد به معرفی یکی از فضیلت‌های شش‌گانه‌ای که در این حوزه مطرح است، اختصاص دارد. روان‌شناسی مثبت‌گرا با این نگاه پا به دنیای روان‌شناسی گذاشت که بشر امروز نیازمند رشد و شکوفایی و ایجاد مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و فضیلت‌ها است که او را به بالندگی نزدیک نماید. چیزی که با برطرف نمودن نقصان‌ها و ضعف‌ها و به صورت خودکار حاصل نمی‌شود.

کتاب «سفر زندگی» که عنوان فرعی آن «از خودآگاهی تا بالندگی» است، در حوزۀ روان شناسی مثبت& گرا و از معدود آثاری است که توسط یک متخصص ایرانی تألیف شده است. این کتاب 7 بخش و 24 فصل دارد و به جز بخش نخست که به معرفی روان& شناسی مثبت& گرا می& پردازد، هر یک از شش بخش بعد به معرفی یکی از فضیلت& های شش& گانه& ای که در این حوزه مطرح است، اختصاص دارد. روان& شناسی مثبت& گرا با این نگاه پا به دنیای روان& شناسی گذاشت که بشر امروز نیازمند رشد و شکوفایی و ایجاد مجموعه& ای از توانمندی& ها و فضیلت& ها است که او را به بالندگی نزدیک نماید. چیزی که با برطرف نمودن نقصان& ها و ضعف& ها و به صورت خودکار حاصل نمی& شود و راهی جداگانه و اقداماتی جداگانه را می& طلبد تا در پی آن& ها احساس شادکامی، شکوفایی و بالندگی، به طور معنادار و عینی در زندگی تجربه شود. هر یک از این فضیلت& های شش& گانه با شش با توانمندی& دیگر مرتبط است.

این شش فضیلت عبارت& اند از: خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و تعالی؛ و برای مثال فضیلت عدالت با توانمندی& های کارگروهی، انصاف و رهبری به دست می& آید. در این کتاب در هر فصل پس از معرفی مختصری از هر فضیلت و توانمندی، یکی از افرادی که آن توانمندی به طور شاخص در تاریخچۀ زندگی آنان مشهود است، معرفی شده& اند. در ادامه ضمن توضیح بیشتری در مورد آن توانمندی، مجموعه& ای از فعالیت& های عملی که می& تواند در راه پرورش آن در فرد مؤثر باشد، آمده است. این مطالب و فعالیت& ها برآمده از تحقیق و پژوهش هستند و منابع آن& ها نیز در پایان کتاب معرفی می& شود.

کتاب سفر زندگی به قلم سرکار خانم دکتر زهره قربانی نگارش شده است. نویسندۀ این کتاب دانش& آموخته رشتۀ روان& شناسی در مقطع دکترا بوده و از دوره کارشناسی موضوع فعالیت& های پژوهشی خود را حوزۀ روان& شناسی مثبت& گرا انتخاب نمود. از این رو به عنوان یکی از متخصصان و پژوهشگران شاخص این& حوزه به حساب می& آید که مجموعه تألیفات و ترجمه& هایی را نیز در این حوزه منتشر کرده است. کتاب& های از شادکامی تا بالندگی و مدار امید آثار شاخص مارتین سلیگمن مبدع روان& شناسی مثبت& گرا-، 440گام تا شکوفایی، مجموعۀ 10 جلدی مهارت& های زندگی ویژۀ نوجوانان در نشر سایۀ سخن با ترجمۀ ایشان به زیور طبع آراسته شده است. 


اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):