0
کتاب صوتی سیلی واقعیت
کتاب صوتی سیلی واقعیت

کتاب صوتی سیلی واقعیت

چگونه در هنگام سختی‌های زندگی می‌توان رضایتمند بود؟
این کتاب کمکتان می‌کند تا درس‌هایی که درد و رنج به شما می‌آموزند را فرا بگیرید.


مجموعه فایل های صوتی کتاب سیلی واقعیت

اثر: دکتر راس هریس

و ترجمه: دکتر علی صاحبی و مهدی اسکندری

شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید.

کتاب صوتی سیلی واقعیت (فول آلبوم) (تمام فایل ها)

(یک فایل زیپ شامل همه فایل‌های صوتی)
700,000  630,000  ريال

مقدمه ـ سیلی و شکاف (نسخه صوتی کتاب)

30,000  27,000  ريال
حجم:18.312 MB
فرمت:MP3

فصل 1 ـ چهار مرحله (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:21.299 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 2 ـ زﻣﺎن ﺣﺎل، ﻫﺪف و اﻣﺘﻴﺎز (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:19.863 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 3 - دﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:30.135 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 4 ـ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:12.777 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 5 ـ ﺻﺪای ارﺑﺎب (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:28.145 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 6 ـ ﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﺪ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:22.446 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 7 ـ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻦ و ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪگی ﺧﻮد ﺑﺎش (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:13.314 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 8 ـ راه ﺳﻮم (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:33.923 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 9 ـ ﻧﮕﺎهی ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:37.304 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 10 ـ عینک ﺗﻴﺮه ﻧﺎرﺿﺎیتی (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:24.297 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 11 ـ حکمت ﻣﻬﺮﺑﺎنی (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:33.598 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 12 ـﺧﻮد را محکم ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:32.960 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 13- ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:16.674 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 14- ﻫﺪف ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:24.287 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 15- رﻧﺞ و ﻣﻌﻨﺎ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:28.993 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 16- ﭼﻪ ﭼﻴﺰی واﻗﻌﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد؟ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:16.912 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 17- ﭼﻬﺎر روﻳﻜﺮد (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:33.751 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 18- در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻏﺎل داغ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:14.301 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 19- ﻫﻴﭻﮔﺎه دﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:14.240 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 20- یک اﻣﺘﻴﺎز (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:24.199 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 21- اﻳﺴﺘﺎدن و ﻧﻈﺎره ﻛﺮدن (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:26.654 MB
فرمت:MP3

ﻓﺼﻞ 22- ﺗﺒﺪﻳﻞ درد ﺑﻪ ﺷﻌﺮ (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:18.152 MB
فرمت:MP3

پیوست‌ها (نسخه صوتی کتاب)

50,000  45,000  ريال
حجم:45.662 MB
فرمت:MP3

 
 
نظر شما
نظر شما
نام:
*
ایمیل:
*  
ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
*
متن:
*
دانلود لیست کتاب‌های سایه سخن
اینستاگرام نشر سایه سخن اینستاگرام نشر سایه سخن
 
کانال تلگرام نشر سایه سخن کانال نشر سایه سخن
 

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):