0
کتاب صوتی تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
کتاب صوتی تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

کتاب صوتی تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

دکتر گلسر در این کتاب، راهنمایی عملی برای تغییر زندگی نوشته است و تاکید دارد همواره تغییر از درون به بیرون انجام می‌گیرد.


مجموعه فایل های صوتی کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی 

اثر: دکتر ویلیام گلسر

و ترجمه: دکتر علی صاحبی

صرفا جهت دانلود

شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید.

کتاب صوتی تئوری انتخاب و مدیریت زندگی (فول آلبوم) (تمام فایل ها)

(یک فایل زیپ شامل همه فایل‌های صوتی)
700,000  630,000  ريال

پیش‌گفتار مترجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:12.553 MB
فرمت:MP3

دیباچه (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:10.547 MB
فرمت:MP3

پیش‌گفتار نویسنده (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:5.727 MB
فرمت:MP3

درآمد (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:9.801 MB
فرمت:MP3

فصل 1: تمام آنچه می‌اندیشیدم، انجام می‌دهیم و احساس می‌کنیم از درون ما سرچشمه می‌گیرد (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.631 MB
فرمت:MP3

فصل 2: جایگزین کردن روان‌شناسی تئوری انتخاب به جای روان‌شناسی کنترل بیرونی (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.463 MB
فرمت:MP3

فصل 3: خواسته‌ها یا تصاویر مطلوبِ آلبوم ذهنی ما - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:16.301 MB
فرمت:MP3

فصل 3: خواسته‌ها یا تصاویر مطلوبِ آلبوم ذهنی ما - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:16.681 MB
فرمت:MP3

فصل 3: خواسته‌ها یا تصاویر مطلوبِ آلبوم ذهنی ما - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:20.690 MB
فرمت:MP3

فصل 4: ارزش‌ها در دوربین حسی ما - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.605 MB
فرمت:MP3

فصل 4: ارزش‌ها در دوربین حسی ما - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:9.918 MB
فرمت:MP3

فصل 4: ارزش‌ها در دوربین حسی ما - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:11.672 MB
فرمت:MP3

فصل 5: چه چیزی باعث بروز رفتار می‌شود؟ - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.851 MB
فرمت:MP3

فصل 5: چه چیزی باعث بروز رفتار می‌شود؟ - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.144 MB
فرمت:MP3

فصل 5: چه چیزی باعث بروز رفتار می‌شود؟ - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:10.659 MB
فرمت:MP3

فصل 6: خلاقیت و سازمان‌دهی مجدد رفتار - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:9.603 MB
فرمت:MP3

فصل 6: خلاقیت و سازمان‌دهی مجدد رفتار - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:11.915 MB
فرمت:MP3

فصل 6: خلاقیت و سازمان‌دهی مجدد رفتار - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:12.248 MB
فرمت:MP3

فصل 7: دیوانگی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:12.371 MB
فرمت:MP3

فصل 7: دیوانگی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.200 MB
فرمت:MP3

فصل 8: بیماری روان‌تنی به مثابه فرایندی خلاق - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.802 MB
فرمت:MP3

فصل 8: بیماری روان‌تنی به مثابه فرایندی خلاق - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:20.564 MB
فرمت:MP3

فصل 8: بیماری روان‌تنی به مثابه فرایندی خلاق - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:27.476 MB
فرمت:MP3

فصل 9: داروهای اعتیادآور: کنترل شیمیایی زندگی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.853 MB
فرمت:MP3

فصل 9: داروهای اعتیادآور: کنترل شیمیایی زندگی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.411 MB
فرمت:MP3

فصل 10: داروهای اعتیادآورِ رایجِ قانونی و غیرقانونی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.323 MB
فرمت:MP3

فصل 10: داروهای اعتیادآورِ رایجِ قانونی و غیرقانونی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.429 MB
فرمت:MP3

فصل 10: داروهای اعتیادآورِ رایجِ قانونی و غیرقانونی - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:21.814 MB
فرمت:MP3

فصل 10: داروهای اعتیادآورِ رایجِ قانونی و غیرقانونی - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:18.994 MB
فرمت:MP3

فصل 11: تعارض - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.736 MB
فرمت:MP3

فصل 11: تعارض - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:17.494 MB
فرمت:MP3

فصل 11: تعارض - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:16.906 MB
فرمت:MP3

فصل 12: انتقاد - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:17.174 MB
فرمت:MP3

فصل 12: انتقاد - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.765 MB
فرمت:MP3

فصل 12: انتقاد - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.238 MB
فرمت:MP3

فصل 13: زندگی خود را مدیریت کنید - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.795 MB
فرمت:MP3

فصل 13: زندگی خود را مدیریت کنید - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.321 MB
فرمت:MP3

فصل 13: زندگی خود را مدیریت کنید - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.881 MB
فرمت:MP3

فصل 14: روان‌شناسی تئوری انتخاب و فرزندپروری - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:13.744 MB
فرمت:MP3

فصل 14: روان‌شناسی تئوری انتخاب و فرزندپروری - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:10.199 MB
فرمت:MP3

فصل 14: روان‌شناسی تئوری انتخاب و فرزندپروری - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:14.933 MB
فرمت:MP3

فصل 14: روان‌شناسی تئوری انتخاب و فرزندپروری - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:21.664 MB
فرمت:MP3

فصل 14: روان‌شناسی تئوری انتخاب و فرزندپروری - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:17.214 MB
فرمت:MP3

فصل 15: تلاش برای کنترل خود یا دیگران از راه انتخاب رنج یا بدبختی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:16.417 MB
فرمت:MP3

فصل 15: تلاش برای کنترل خود یا دیگران از راه انتخاب رنج یا بدبختی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:15.583 MB
فرمت:MP3

فصل 15: تلاش برای کنترل خود یا دیگران از راه انتخاب رنج یا بدبختی - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:20.533 MB
فرمت:MP3

فصل 16: سلامت زیستن را انتخاب کنیم - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:18.448 MB
فرمت:MP3

فصل 16: سلامت زیستن را انتخاب کنیم - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:18.892 MB
فرمت:MP3

فصل 16: سلامت زیستن را انتخاب کنیم - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:11.391 MB
فرمت:MP3

فصل 16: سلامت زیستن را انتخاب کنیم - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:18.981 MB
فرمت:MP3

فصل 17: چگونه استفاده از "تئوری انتخاب" را آغاز کنیم؟ (نسخه صوتی کتاب)

60,000  54,000  ريال
حجم:28.338 MB
فرمت:MP3

 
نظرات کاربران
  • امیر
  • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
  • 1400/12/6

خیلی کار خوبی کردید که این کتابهای ارزشمند رو به طور صوتی منتشر کردید..به امید ادامه این روند وموفقیت شما
پاسخ:
سپاس از لطفتون
ارادتمندیم
 
نظر شما
نظر شما
نام:
*
ایمیل:
*  
ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
*
متن:
*
دانلود لیست کتاب‌های سایه سخن
اینستاگرام نشر سایه سخن اینستاگرام نشر سایه سخن
 
کانال تلگرام نشر سایه سخن کانال نشر سایه سخن
 

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):