0
کتاب صوتی تئوری انتخاب
کتاب صوتی تئوری انتخاب

1,200,000  1,080,000  ريال
وضعیت:موجود

کتاب صوتی تئوری انتخاب

اگر قصد دانلود فایل‌ها را دارید از طریق باکس زردرنگ پایین اقدام به خرید بفرمایید. لینک بالا برای سفارش پستیِ DVD می‌باشد.


این محصول حاوی کتاب صوتی تئوری انتخاب با صدای آقای دکتر صاحبی است که به صورت 99 فایل با فرمت mp3 بر روی DVD ذخیره شده اند.


اگر قصد دانلود فایل‌ها را دارید از طریق باکس زردرنگ پایین اقدام به خرید بفرمایید.

شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید.

کتاب صوتی تئوری انتخاب (تمام فایل ها)

(یک فایل زیپ شامل همه فایل‌های صوتی)
1,200,000  1,080,000  ريال

معرفی و پیشگفتار 1 (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:26.977 MB
فرمت:MP3

پیشگفتار 2 (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:6.994 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.300 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:17.762 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.686 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:23.169 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.316 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.864 MB
فرمت:MP3

فصل اول - نیاز ما به یک روانشناسی جدید - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.191 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.356 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.345 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:13.955 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.777 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.888 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:12.990 MB
فرمت:MP3

فصل دوم - نیازهای بنیادین و احساسات - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:10.537 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.360 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:25.882 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.439 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:12.440 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:17.878 MB
فرمت:MP3

فصل سوم - دنیای مطلوب شما - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:12.101 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.540 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:27.999 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.990 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.483 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.316 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.895 MB
فرمت:MP3

فصل چهارم - رفتار کلی - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:26.721 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.965 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.340 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.457 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.811 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.107 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.882 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.139 MB
فرمت:MP3

فصل پنجم - همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها - قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.644 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - تعارض و واقعیت درمانی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.915 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - تعارض و واقعیت درمانی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:23.936 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - تعارض و واقعیت درمانی - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.103 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - تعارض و واقعیت درمانی - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.378 MB
فرمت:MP3

فصل ششم - تعارض و واقعیت درمانی - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.626 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.110 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.968 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.188 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:17.300 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.357 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:23.696 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.578 MB
فرمت:MP3

فصل هفتم - خلاقیت - قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:13.742 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.805 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.500 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.133 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.849 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.743 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.253 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.919 MB
فرمت:MP3

فصل هشتم - عشق و ازدواج - قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.161 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.405 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:27.227 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.565 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.501 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:26.562 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.538 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.225 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.586 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت نهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:27.551 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت دهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:26.666 MB
فرمت:MP3

فصل نهم - خانوادۀ شما و اعتماد - قسمت یازدهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.328 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.490 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:17.251 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.407 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.479 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.841 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.178 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:22.366 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت هشتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.190 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت نهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:25.585 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت دهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.861 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت یازدهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.294 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت دوازدهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:25.336 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت سیزدهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:24.140 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت چهاردهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:23.912 MB
فرمت:MP3

فصل دهم - آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی - قسمت پانزدهم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.922 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.893 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:18.522 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:17.211 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:20.965 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.412 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:15.235 MB
فرمت:MP3

فصل یازدهم - تئوری انتخاب در محیط کار - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.612 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت اول (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:16.727 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت دوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.742 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت سوم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:23.102 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت چهارم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.295 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت پنجم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:21.846 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت ششم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:14.742 MB
فرمت:MP3

فصل دوازدهم - اجتماع مطلوب و شایسته - قسمت هفتم (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:19.351 MB
فرمت:MP3

فصل سیزدهم - تعریفی دوباره از آزادی شخصی شما (نسخه صوتی کتاب)

20,000  18,000  ريال
حجم:26.627 MB
فرمت:MP3

 
نظرات کاربران
 • آرش
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1401/1/16

سلام سلام. لطفا ثبت کنین که بسته ی کامل چند دقیقه است ، این نسخه ی صوتی از کتاب خلاصه شده است یا نسخه ی کتاب کامل ؟؟ با تشکر
پاسخ:
سلام

مجموعه فایل‌های این بسته 24 ساعت است و خوانش کل کتاب است.
 • میثم
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1400/8/29

سلام
کتاب تئوری انتخاب در فیدیبو نیز وجود دارد؟
پاسخ:
سلام دوست عزیز

خیر این کتاب را به فیدیبو و طاقچه نداده‌ایم.
 • راحله انصاری
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1400/8/21

تمام فایلهای کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلسر
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • ابوالفضل نجف زاده
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1400/4/10

با سلام من فایل صوتی کتاب تئوری انتخاب را خریده ام آیا امکان هست که مجموعه فایل های در قالب دی وی دی برام ارسال شود؟
پاسخ:
سلام و احترام.

خیر باید مجددا ثبت سفارش کنید و این بار DVD را سفارش دهید.
 • مهدی حشمتی
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1400/4/8

عالی بود
پاسخ:
سپاس از ثبت نظرتون.
خرسندیم که براتون مفید بوده.
 • Malihe
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1400/3/10

سلام
خسته نباشید
ممکنه بفرمایید مدت زمان کل فایل های صوتی این کتاب چقدر هست؟ متشکرم
پاسخ:
سلام
مجموعه فایل‌های این بسته 24 ساعت است و خوانش کل کتاب است.
 • سهیلا اشجع
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1400/1/18

عاشق نظریه انتخاب و دلم می خواهد بعد کرونا دکتر صاحبی بیاد بوشهر و این نظریه را معرفی کند
پاسخ:
سلام

باید درخواستتون رو از طریق سایت انتخاب بهتر مطرح کنید.
 • علی
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1399/11/16

سلام
میتونید فایل صوتی کتاب به زبان انگلیسی رو هم اضافه کنید
پاسخ:
سلام دوست عزیز

خیر متاسفانه امکانش برامون نیست.
 • مژگان شریفی
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1399/5/31

با سلام
من فایل صوتی رو برای ارسال به دخترم در کانادا میخوام که با ایمیل ارسال کنم
ایا از روی DVD امکان ارسال هست یا خیر
چون من امکان ارسال DVD در حال حاضر ندارم
با تشکر
شریفی
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیل ایشان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری برایشان ارسال خواهد شد.
 • صفورا احمدی
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1399/5/20

من فقط گوشی دارم چطور میتونم از فایل صوتی کتاب استفاده کنم؟
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد و قادر خواهید بود در موبایل دانلود کنید.
 • عباس قاسمی
 • محدوده سنی: از 15 تا 25 سال
 • 1399/4/8

سلام و عرض ادب و خدا قوت
بسیار سپاسگزارم از همه ی عوامل سایت و انتشارت سایه سخن و دکتر صاحبی عزیز به خاطر تولید و توزیع این آثار واقعا ناب و کاربردی در زندگی امروزه ما ، همین طور واسه قرار دادن کتاب ها بصورت صوتی خیلی ممنونم ازتون.
میخواستم یه خواهشی بکنم
سایر کتاب ها خصوصا تالیفات و ترجمه های دکتر صاحبی رو هم تا جایی که مقدوره بصورت صوتی باز هم بذارید.
سپاس فراوان🌷
پاسخ:
سلام و سپاس از نظر ارزشمندتان
انشالله تمام کتاب‌ها را صوتی خواهیم کرد.
 • فاطمه رفیعیان
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1399/1/20

سلام
میخواهم فایل را بصورت دی وی دی و همزمان روی گوشی ام داشته باشم
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • هستی
 • محدوده سنی: از 15 تا 25 سال
 • 1399/1/18

سلام با تشکر از کتاب خوبتون اگه ممکنه نسخه ی کتابی و صوتی کتابتون رو در اپلیکیشن های کتابخوانی مثل فیدیبو ، کتابراه ، طاقچه و ... قرار بدین . اونجوری دیگه حتی فایل صوتی هم قابلیت پخش بدون اجازه ی شما رو نداره
پاسخ:
سلام و سپاس از نظرتان.
انشالله این کار را می‌کنیم.
 • sima Moghaddam
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1398/8/5

سلام وقت بخير
كتاب رو خريدم و خوندم
فايل هاي صوتي هم عالي هستند
تشكر از شما و جناب آقاي علي صاحبي بخاطر خوانش بسيار بسيار خوبشون
شادوسرافراز باشيد
پاسخ:
درود بر شما و سپاس از همراهیتان
 • کیمیا
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1398/8/3

خواهش میکنم نسخه دیجیتالی کتابهای تئوری انتخاب رو به فیدیبو انتقال دهید. برای کسانی که خارج از کشور هستند کمک شایانی است. مسافر کتاب براش سنگینه و همه با کتاب صوتی قانع نمیشوند. از جمله من که علاقه دارم خط بکشم روی مطالب مهم و نوت بردارم
پاسخ:
درود بر شما. انشاله
 • کیمیا
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1397/6/12

آیا امکان تهییه فایل های صوتی برای ماشین و ارسال آنها از طریق ایمیل هست یا هنوز نه؟ و اینکه در تلگرام موفق به پیدا کردنتون نشدم برای شنیدن نمونه. ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • ایمان
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1397/6/12

سلام ، ایا کتاب ها رو با فرمت PDF هم دارین که انلاین خریداری کنم و بعدش دانلود؟
پاسخ:
سلام خیر کتابها رو با فرمت pdf نمی فروشیم
 • هستی
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1397/4/16

آیا امکانش هست به صورت فایل صوتی روی موبایل دانلود شود؟نه به صورت دی وی دی ارسالی
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • میترا سالاری
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1397/3/2

سلام. برای تهیه ی کتاب چاپی به صورت اینترنتی و خرید غیرحضوری چه طور میتوان اقدام کرد؟ در گزینه ی جستجو فقط کتاب های صوتی نمایش داده شده اند
پاسخ:
درود ..
از طریق همین سایت اقدام به خرید کنید. در سایت کتاب های چاپی هم هستند.
 • چکامه رضوانی
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1396/10/13

با سلام
پیشنهاد می کنم که برای اشخاصی که خارج از کشور زندگی میکنند , پس از دریافت قبض پرداختی , فایل کتاب را بصورت صوتی به ایمیل آدرس شخص مورد نظر ارسال فرمایید زیرا امکان یافتن مسافر برای دی وی دی کار سخت و زمان بری است.
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • امیر
 • محدوده سنی: از 15 تا 25 سال
 • 1396/10/4

آیا گوش دادن به این دی وی دی کافی میباشد یا باید کتاب هم مطالعه کنیم؟
این دی وی دی کل کتاب را پوشش می دهد؟
پاسخ:
درود..
بله کل متن کتاب را پوشش می دهد و کافی است.
 • افشین
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1396/7/15

سلام
من در خارج کشور هستم چگونه میتوانم این محصول صوتی را خریداری کنم
با تشکر
پاسخ:
سلام دوست عزیز
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.

زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.

آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • ایلیا
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1396/5/22

سلام لطفا نحوه تهیه دی وی دی و یا فایل های صوتی این کتاب رو بفرمائید بنده میخوام در حین رانندگی گوش کنم اگر دی وی دی به درد من میخوره لطفا راهنمائی کنید با تشکر
پاسخ:
سلام دوست عزیز
بله...بسیار براتون مفیده و به دردتون می خوره
 • رستمی
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1396/5/3

با سلام!
آیا ارسال محصول از طریق ایمیل ممکنه؟
با تشکر.
پاسخ:
سلام
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.
زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.
آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • آیه متقی
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1396/4/20

می شه فایل صوتی کتاب تئوری انتخاب را روی گوشی ریخت و گوش دادآیا ؟ چون من دستگاهی که سی دی بخونه به جز لپتاپ ندارم و از لپ تاپم کم استفاده می کنم .
پاسخ:
بله... به شرطی که کپی رایت را رعایت کنید
 • احمد شریفی
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1396/4/17

سلام
در صورت خرید دی وی دی کتاب صوتی امکان استفاده بر روی تبلت اندروید و یا گوشی وجود دارد یا فقط باید از طریق دی وی دی استفاده شود؟
پاسخ:
سلام دوست عزیز
خیر. DVD قفل نیست و می توانید فایل ها رو کپی کنید روی دستگاهتون و استفاده کنید
 • محمد هاشنی
 • محدوده سنی: از 15 تا 25 سال
 • 1396/4/17

سلام . خوده کتاب هم شامل میشه یا فقط فایل dvd هستش؟؟
یعنی کتاب هم باهاش ارسال میشه؟
پاسخ:
سلام دوست عزیز
خیرفقط DVD ارسال می‌شه.
 • سيمين
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1396/2/28

اين كتاب براي چه گروهي مفيد هست ،من فكر ميكنم مخصوص قشر خاصي مثل مشاورات باشد ايا عموم هم ميتوانند استفاده كنند و برايشان مفيد هست
پاسخ:
برای عموم بسیار توصیه میشه
 • کیارش تمدن
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1395/8/24

سلام
سوال من این است که آیا در صورت خرید دی وی دی کتاب صوتی امکان استفاده بر روی تبلت اندروید وجود دارد یا فقط باید از طریق دی وی دی استفاده شود؟
پاسخ:
سلام... بله این امکان هست چون DVD قفل نیست
 • رویا
 • محدوده سنی: بیشتر از 45 سال
 • 1395/8/22

آیا امکان خواندن فایل صوتی با استفاده از تبلت وجود دارد؟
پاسخ:
سلام... بله امکانش وجود داره
 • محمد ساعی
 • محدوده سنی: از 35 تا 45 سال
 • 1395/8/2

این کتاب فوق العاده است . 3 بار تا حالا گوش داده ام و هر بار لذت بخش بوده
پاسخ:
سپاسگزارم از کامنتتون
 • ali
 • محدوده سنی: از 15 تا 25 سال
 • 1395/4/9

سلام .میشه بگید این چند ساعته؟
پاسخ:
در این دی وی دی، نود فایل mp3 موجوده که جمعا در 24 ساعت کل کتاب خوانده شده..
 • رها
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1395/1/28

سلام
من كتاب رو دارم و فقط فايل صوتي رو ميخام نه دي وي دي.ميشه اونو بفرستين؟هزينش چقد ميشه؟
پاسخ:
سلام
لطفا همین‌جا اقدام به خریداری فایل‌ها بکنید.
زیر باکس زردرنگ که نوشته شده: "شما می توانید تمام فایل های این محصول را یک جا خریداری کنید."
دکمه‌ی "اضافه به سبد خرید" را بزنید و در صفحه‌ی سبد خرید سفارشتان را تکمیل کنید.
آنجا می‌توانید ایمیلتان را وارد کنید و تمام فایل‌ها پس از خریداری به شما ارسال خواهد شد.
 • هادی
 • محدوده سنی: از 25 تا 35 سال
 • 1394/6/5

ممکنه نام گوینده و نمونه‌ای از فایل‌های این کتاب رو در سایت قرار بدین؟
پاسخ:
بله. پیشنهاد می کنم به کانال تلگراممون بپیوندید:
telegram.me/sayehsokhan
نمونه فایل ها رو در کانال قرار داده ام
 
نظر شما
نظر شما
نام:
*
ایمیل:
*  
ایمیل، برای ارسال پاسخ(در مواقع ضرورت) دریافت می شود و منتشر نخواهد شد
محدوده سنی:
*
متن:
*
دانلود لیست کتاب‌های سایه سخن
اینستاگرام نشر سایه سخن اینستاگرام نشر سایه سخن
 
کانال تلگرام نشر سایه سخن کانال نشر سایه سخن
 

اجرا و پشتیبانی: NikaIT


ایمیل(همان username است):
رمز عبور (پسورد انتخابی برای ورود به سایت):